baner
baner

Z życia szkół

Powiaty Partnerskie

Termomodernizacja

Wybory Samorządowe 2014

baner
baner
baner
baner
baner

Nowoczesne technologie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Informacje, komunikaty

Powiatowe inwestycje

Bezpieczni w Powiecie

Serwis Samorządowy

Galeria

galeria

Newsletter

baner
baner
baner
baner

Wydziały

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Do podstawowych zadań Wydziału należy:


W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI POWITU I SKARBU PAŃSTWA:

 Tworzenie powiatowego zasobu nieruchomościami oraz zasobu nieruchomości Skarbu państwa

 1. Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu             
  i Skarbu państwa.
 2. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych.
 3. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
 4. Opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu państwa dokonywanych
  z urzędu.
 5. Prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego.
 6. Przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości drenażowych przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów  i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń  jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził zgody.
 7. Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.
 8. Przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżania powstawaniu znacznej szkody.
 9. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomość, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu.
 10. Zabezpieczenie wierzytelności Skarbu państwa oraz wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń spłaceniu wierzytelności.
 11. Prowadzenie spraw związanych z powszechna taksacja nieruchomości.
 12. Podejmowanie czynności związanych z regulacja prawna nieruchomości Skarbu państwa będących w posiadaniu osób fizycznych prawnych oraz jednostek organizacyjnych.
 13. Składanie wniosków wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej.
 14. Przygotowywanie decyzji związanych z wyrażaniem zgody na nadanie resztówki.
 15. Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości.
 16. Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe.
 17. Prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesiania w miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego albo w Decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 18. Występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatne nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.
 19. Przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu państwa w prawo własności.
 20. Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę.
 21. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność skarbu państwa bez pierwszej opłaty rocznej.
 22. Przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych uznanej za zbędna na cele obronności  i bezpieczeństwa państwa.
 23. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu państwa na zakwaterowanie przejściowe.
 24. Prowadzenie kontroli wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu proadzenia gospodarstwa rolnego.

 

W ZAKRESIE GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI GRUNTAMI ROLNYMI I LESNYMI:


 1. prowadzenie  postępowania administracyjnego w katastrze/ ewidencji gruntów/.
 2. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 3. zakładanie osnów szczegółowych
 4. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej.
 5. Prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
 6. Prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 7. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
 8. Wprowadzanie zmian w danych objętych ewidencja h=gruntów gruntów budynków na podstawie odpisów aktów notarialnych.
 9. Wydawanie odpłatnie na żądanie właścicielowi wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.
 10. Zapewnienie gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
 11. Sporządzanie gminnych i  powiatowych zestawień  zbiorczych danych objętych ewidencja gruntów i budynków.
 12. Przedkładanie radzie do zatwierdzenia rocznego projektu planu oraz sprawozdania z wykonania zadań gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem  Geodezyjnym i Kartograficznym.
 13. Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby   nie przestrzegające przepisów prawa geodezyjnego geodezyjnego kartograficznego.
 14. Prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji.
 15. Przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania.
 16. Prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozja.
 17. Przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodująca utratę lub ograniczenie wartości  użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji.
 18. Przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych., ,
 19. Prowadzenie spra,, wiązanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów produkcji rolnej niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie.
 20. Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie.
 21. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych                    i leśnych.
 22. Ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie.
 23. Ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
 24. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia opracowanych przez organy spółki wspólnoty  gruntowej.
 25. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 26. Prowadzenie postępowania scaleniowego i wymiennego
 27. Wydawanie zaświadczeń o posiadanym gospodarstwie rolnym dla celów emerytalnych i  rentowych.
 28. Prowadzenie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej( ZUDP).


Wydział Geodezji  i Gospodarki Gruntami znajduje się w prawym skrzydle parteru budynku- pokoje nr, nr: 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131.

 W pokoju nr 114 przyjmowane są strony w sprawach ewidencji gruntów i budynków Gmin: Ostrów, Ropczyce, Wielopole Skrz.

 W pokoju 115 prowadzone jest postępowanie administracyjne z zakresu ewidencji gruntów  i  budynków dla Gmin Ostrów, Ropczyce, Wielopole Skrz. oraz nabywanie i zbywanie mienia powiatu.

 W pokoju 116 przyjmowane są strony w sprawach ewidencji gruntów i budynków z Gminy Wierzyce i Sędziszów Młp.

 W pokoju 117 przyjmowane są strony w sprawach klasyfikacji gruntów i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz scaleń.

 W pokoju  118 przyjmowane są strony w sprawach zaświadczeń dla celów emerytalnych i rentowych oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie.

 W pokoju 119 załatwiane są strony w sprawach uzgadniania dokumentacji projektowych.

W pokoju 124 załatwiane są sprawy w zakresie zwrotów nieruchomości rolnych  i zabudowanych.

W pokoju 129 przyjmowani są geodeci uprawnieni oraz strony zamawiające kopie map ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map zasadniczych.

Opublikowano: 16-04-2008 Drukuj