baner
baner

Z życia szkół

Powiaty Partnerskie

Termomodernizacja

Wybory Samorządowe 2014

baner
baner
baner
baner
baner

Nowoczesne technologie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Informacje, komunikaty

Powiatowe inwestycje

Bezpieczni w Powiecie

Serwis Samorządowy

Galeria

galeria

Newsletter

baner
baner
baner
baner

Wydziały

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1.W zakresie Ewidencji Gruntów i Budynków.

1)Prowadzenie  ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości): w tym bazy danych obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: ewidencji gruntów i budynków prowadzonej za pomocą systemu informatycznego EWOPIS oraz zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych;

2)Zawiadamianie organów podatkowych.

3)Zawiadamianie wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo Sądu Rejonowego - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych; 4)Zawiadamianie właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej –  w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania  i wykreślania budynków;
5)Zawiadamianie właściwych podmiotów ewidencyjnych oraz osób, jednostek ewidencyjnych i organów o dokonanych zmianach;

6)Zawiadamianie Starostów sąsiednich Powiatów – w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych Powiatów;

7)Prowadzenie baz danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości prowadzonych za pomocą systemu informatycznego EWOPIS oraz udostępnianie informacji zawartych w bazach danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości  poprzez: 

a)sporządzanie i udostępnianie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencji gruntów i budynków, wyrysów z mapy ewidencyjnej, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych, 

b)udostępnianie danych z rejestrów publicznych: ewidencja gruntów i budynków oraz  z  rejestru cen i wartości nieruchomości,

c)ustalanie wysokości należnej opłaty oraz wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępniane dane z bazy danych ewidencji gruntów  i budynków,

d)wydawanie licencji dotyczących udostępnianych danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz z rejestru cen i wartości nieruchomości,

e)wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych danych z baz danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen       i wartości nieruchomości lub wysokości należnej opłaty. 

8)Pozyskiwanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów             i budynków i stosowanie odpowiednich procedur z tym związanych;

9)Wydawanie zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków na wniosek osób o nie się ubiegających;

10)Opracowywanie i przekazywanie Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projektów modernizacji ewidencji gruntów        i budynków celem zatwierdzenia;

11)Przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz stosowanie procedur  z nią związanych;

12)Przeprowadzanie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych;

13)Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w postaci: wypisów          z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej, plików komputerowych;

14)Przygotowywanie projektów umów na przetwarzanie danych osobowych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków;

15)sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków i przekazywanie ich Marszałkowi Województwa Podkarpackiego;

16)Sporządzanie i przekazywanie danych EGiB w formacie SWDE do Głównego Urzędu Statystycznego;

17)Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych, obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące rejestru cen

i wartości nieruchomości, sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dotyczących rejestru cen i wartości nieruchomości;

18)Udzielanie odpowiedzi na zapytania dot. posiadania nieruchomości.

19)Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem do ewidencji zbiorów Głównemu Geodecie Kraju, objętych działaniem Referatu EGiB;   

20)Sporządzanie warunków technicznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzaniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów, okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych, podziału na obręby
i określania ich granic oraz związanych z innymi zadaniami objętymi zakresem działania Referatu EGiB; 

21)Tworzenie, aktualizacja metadanych opisujących zbiory i usługi danych objętych bazami danych, prowadzenie których, należy do zakresu Referatu EGiB;

22)Gromadzenie wyciągów z operatów szacunkowych;

23)Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, w części opisowej i graficznej.

24)Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie postanowień
i decyzji administracyjnych o dokonanych zmianach w zakresie ewidencji gruntów
i budynków;

25)Prowadzenie postępowania wyjaśniającego ze spraw ewidencji gruntów
i budynków.

 

2.W zakresie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 1)Prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego  w tym gromadzenie: 

a)operatów technicznych powstałych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych,

b)cyfrowych zbiorów kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych, 

c)innych opracowań powstałych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych                         i kartograficznych oraz kopii baz danych pozyskanych z centralnej  i wojewódzkiej części zasobu, niezbędnych do realizacji zadań starosty  w dziedzinie geodezji              i kartografii;

2)Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i uzgadnianie z wykonawcą prac listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania tych prac;
3)Udostępnianie kopii materiałów zasobu na wniosek zainteresowanych lub 
w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych;

4)Opracowywanie warunków technicznych do prac geodezyjnych i kartograficznych zamawianych przez Starostę;

5)Ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu;
6)Modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu w tym dokumentów ilustrujących zasób; 7)Gromadzenie i bieżąca aktualizacja zbiorczych informacji statystycznych, dotyczących treści zasobu;

8)Zaliczanie opłat związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu;
9)Udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania
i udostępniania;

10)Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowej bazy danych GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu);

11)Współdziałanie z jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu; 
12)Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych osnów szczegółowych;
13)Analiza i zatwierdzanie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych;
14)Zakładanie osnów szczegółowych poprzez:

 a)zakładanie nowych znaków geodezyjnych,

b)przeprowadzanie okresowych modernizacji osnów szczegółowych; 
15)Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych  w skalach 1:500-1:5000 BDOT500; 

16)Weryfikacja opracowań przyjmowanych do powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii;

17)Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 

18)Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 

19)Prowadzenie spraw związanych z kopiami bezpieczeństwa baz systemu PZGiK;

20)Przygotowywanie i przekazywanie danych opisowych i geometrycznych ewidencji gruntów i budynków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

21)Prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem, opracowywaniem
i przekazywaniem danych związanych z państwowym rejestrem granic (PRG); 

22)Przetwarzanie analogowych materiałów zasobu do postaci dokumentów elektronicznych;

23)Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dotyczących prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

24)Porządkowanie dokumentacji wytworzonej w Referacie PODGiK oraz przekazywanie jej do archiwum zakładowego;

25)Wyłączanie z powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową, oraz przekazywanie do archiwum państwowego dokumentacji archiwalnej, występowanie  z wnioskiem do archiwum państwowego o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, opracowywanie pism i procedur  związanych  z wyłączaniem materiałów zasobu;   

26)Sporządzanie informacji dotyczącej rodzaju i liczby udostępnionych materiałów oraz wysokości kwot, a pochodzących z centralnej i wojewódzkiej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

27)Opracowywanie projektów odpowiedzi, w tym decyzji administracyjnych 
w zakresie udzielania informacji publicznych dotyczących spraw prowadzonych przez PODGiK; 

28)Opracowywanie wniosków, procedur i informacji umieszczanych na stronie BIP, oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Ropczycach dotyczących PODGiK;

29)Tworzenie, aktualizacja metadanych opisujących zbiory i usługi danych objętych bazami danych prowadzenie, których należy do zakresu PODGiK; 

30)Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów poprzez: 

a)przeprowadzanie klasyfikacji z urzędu,

b)przeprowadzanie klasyfikacji na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków,

c)kwalifikowanie do użytków leśnych gruntów rolnych zalesionych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,

d)prowadzenie spraw dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych i zrekultywowanych;

31)Określanie potrzeb rzeczowych i finansowych na prace geodezyjne
i kartograficzne dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego o znaczenie powiatowym oraz przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór tych prac.

 

3.W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

 1)Reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami;

2)Tworzenie, ewidencjonowanie, prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa;

3)Oddawanie jednostkom organizacyjnym nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd;

4)Oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste;

5)Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa;

6)Prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego oraz orzekanie o wysokości odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone;

7)Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości.

8)Ustalanie odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie decyzji wójta lub burmistrza zatwierdzającej podział nieruchomości na wniosek właściciela;

9)Podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych dotyczących uregulowania własności Skarbu Państwa;

10)Wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności oraz orzekanie o wysokości opłaty z tego tytułu, a także wysokości bonifikat;

11)Sporządzanie wykazów nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego.

 

4.W zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu.

 

1)Reprezentowanie Powiatu w sprawach gospodarowania nieruchomościami;

2)Regulacja stanu prawnego gruntów stanowiących własność Powiatu;

3)Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem powiatowym, a to wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie, zamiana, przekazywanie w trwały zarząd
i użytkowanie, a także sprzedaż nieruchomości powiatowych;

4)Nabywanie nieruchomości na rzecz Powiatu;

5)Zabezpieczenie wierzytelności Powiatu przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;

6)Wydawanie zgód osobom fizycznym i prawnym (w formie umów cywilno - prawnych) na realizację inwestycji na gruntach powiatowych;

7)Podejmowanie czynności w sprawach o odszkodowania za grunty powiatowe, które na mocy przepisów prawa przeszły na Skarb Państwa pod realizację inwestycji drogowych, kolejowych itp.;

8)Składanie Radzie Powiatu corocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami zasobem powiatowym.

 

5.W zakresie gospodarki gruntami rolnymi.

1)Prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej, naliczaniem należności i opłat rocznych;

2)Wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów;

3)Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych celów publicznych a także miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych;

4)Prowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych;

5)Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

6)Orzekanie o nieodpłatnym przyznaniu na własność działki na wniosek osoby, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Skarbowi Państwa;

7)Orzekanie o nieodpłatnym przyznaniu na własność działki obejmującej budynki, w których znajduje się lokal i pomieszczenia do których przysługuje prawo do ich bezpłatnego korzystania z tytułu przekazania gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa na wniosek;

8)Ustalanie w drodze decyzji, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gromadzkie;

9)Prowadzenie spraw związanych ze scaleniami i wymianą gruntów.

6.Do zakresu  Biura Geodezji i Gospodarki Gruntami w Sędziszowie Młp. należy:

1)Prowadzenie  ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości): w tym bazy danych obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: ewidencji gruntów i budynków prowadzonej za pomocą systemu informatycznego EWOPIS oraz zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych; 

2)Zawiadamianie organów podatkowych;

3)Zawiadamianie wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo Sądu;  

4)Zawiadamianie właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej –  w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania  i wykreślania budynków;

5)Zawiadamianie właściwych podmiotów ewidencyjnych oraz osób, jednostek ewidencyjnych i organów o dokonanych zmianach;

6)Zawiadamianie Starostów sąsiednich powiatów – w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów;

7)Prowadzenie baz danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości prowadzonych za pomocą systemu informatycznego EWOPIS oraz udostępnianie informacji zawartych w bazach danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości  poprzez: 

a)sporządzanie i udostępnianie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencji gruntów i budynków, wyrysów z mapy ewidencyjnej, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,

b)udostępnianie danych z rejestrów publicznych: ewidencja gruntów  i budynków oraz   z  rejestru cen i wartości nieruchomości;

c)ustalanie wysokości należnej opłaty oraz wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępniane dane z bazy danych ewidencji gruntów  i budynków,

d)wydawanie licencji dotyczących udostępnianych danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości. 

e)wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych danych z baz danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen       i wartości nieruchomości lub wysokości należnej opłaty;

8)Pozyskiwanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów             i budynków i stosowanie odpowiednich procedur z tym związanych.

9)Wydawanie zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków na wniosek osób o nie się ubiegających. 

10)Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w postaci: wypisów          z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej, plików komputerowych;

11)Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych, obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące rejestru cen
i wartości nieruchomości, sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dotyczących rejestru cen  i wartości nieruchomości; 

12)Opracowywanie procedur i informacji umieszczanych na stronie BIP, oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Ropczycach, dotyczących  zadań realizowanych przez Referat EGiB; 

13)Udzielanie odpowiedzi na zapytania dot. posiadania nieruchomości, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych  w zakresie udzielania informacji publicznych dotyczących spraw prowadzonych przez Referat EGiB;

14)Tworzenie, aktualizacja metadanych opisujących zbiory i usługi danych objętych bazami danych, prowadzenie których, należy do zakresu Referatu EGiB; 

15)Gromadzenie wyciągów z operatów szacunkowych;

16)Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, w części opisowej i graficznej.

17)Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie postanowień
i decyzji administracyjnych o dokonanych zmianach w zakresie ewidencji gruntów
i budynków.

18)Prowadzenie postępowania wyjaśniającego ze spraw ewidencji gruntów
i budynków.

Opublikowano: 17-08-2015 Drukuj