Katalog spraw urzędowych

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5 - II piętro budynku pokój 312, w czwartki w godz. od 11:00 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 17 22 28 909

  Jakie sprawy możesz załatwić:

  • poradnictwo i informacja prawna w zakresie ochrony konsumentów,
  • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów,
  • współdziałanie z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

  Druki do pobrania

  Nieodpłatna pomoc prawna

  W związku z tym od dnia 21 maja 2024 r. na poradę  we wszystkich  punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego można zapisać się osobiście również poprzez publiczną stronę do zapisów prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości znajdującą się pod adresem: https://zapisy-np.ms.gov.pl/ .

  Uzyskanie porady prawnej z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymaga wcześniejszego ustalenia terminu wizyty pod nr telefonu 17 784 25 16, w godzinach pracy urzędu. 

  Jakie sprawy możesz załatwić:

  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach,
  • nieodpłatna mediacja,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych.

  Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej mediacji powinny zgłosić taką potrzebę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonym przez Starostę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

  Więcej informacji nt. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

  Wniosek o zgłoszenie porady na odległość

 • Zarządzanie
  kryzysowe i ostrzeżenia

  Zarządzanie kryzysowe i ostrzeżenia

  Zarządzanie kryzysowe i ostrzeżenia

  W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5 - I piętro budynku pokój 206, w poniedziałki w godzinach pracy od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 17 22 28 925.

  Referat ds. Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego realizuje m. in.:

  1)Opracowywanie i wysyłanie do właściwych podmiotów zbiorczych meldunków i raportów o sytuacji w powiecie z uwzględnieniem prognozowanych zagrożeń oraz innych informacji dotyczących realizacji zadań przez Referat;

  2)Koordynacja i współpraca z komórkami organizacyjnymi starostwa i innymi podmiotami w zakresie planowania zadań do realizacji w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym opracowywania i przekazywania ostrzeżeń, komunikatów i informacji, dla środków masowego przekazu;

  3)Organizowanie szkoleń dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu odpowiedzialności referatu.

  4) Zadania w zakresie bezpieczeństwa

  5) Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

  6) Zadania w zakresie ochrony przed powodzią

  7) Zadania w zakresie obrony cywilnej

  Ostrzeżenia meteorologiczne

  System monitoringu powodziowego

 • Ochrona zdrowia

  Ochrona zdrowia

  W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5 - II piętro budynku pokój 323, w poniedziałki w godzinach pracy od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 17 78 42 513.

  Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

  Sprowadzanie zwłok z zagranicy

  Ustalanie zgonu i jego przyczyn

  Lista NZOZ

  Druki do pobrania dot. zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

 • Budowa, przebudowa,
  rozbiórka

  Budowa, przebudowa, rozbiórka

  W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5 - I piętro budynku.

  Obsługa stron - sekretariat
  pok. 212, tel. 17 222 89 05

  Pracownicy Wydziału obsługujący inwestycje na terenie Gminy Ropczyce: pokój 218, tel. 17 222 89 36

  Pracownicy Wydziału obsługujący inwestycje na terenie Gminy Sędziszów Małopolski:
  pokój 216, tel. 17 222 89 35

  Pracownicy Wydziału obsługujący inwestycje na terenie Gmin: Iwierzyce, Ostrów i Wielopole Skrzyńskie: pokój 217, tel. 17 222 89 37

  Godziny otwarcia: Poniedziałek 08:00 - 16:00; Wtorek - Czwartek 07:30 - 15:30;

  PIĄTEK JEST DNIEM WYŁĄCZONYM Z OBSŁUGI STRON
  STRONY SĄ OBSŁUGIWANE OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZINACH PRACY URZĘDU.

  Jakie sprawy możesz załatwić:

  • pozwolenie na budowę, rozbudowę lub rozbiórkę,
  • zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego
  • wydanie dziennika budowy,
  • zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

  Kontakt i zakres rzeczowy Wydziału

  Druki do pobrania

  Najczęściej zadawane pytania

 • Ewidencja
  dróg powiatowych

  Ewidencja dróg powiatowych

  W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5 - parter budynku pokoje 110, 109, 108, 107, w poniedziałki w godzinach pracy od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerami telefonów 17 2228 931, 17 2228 922, 17 2228 923, 17 2228 549.

  Jakie sprawy możesz załatwić:

  • wykazy dróg, mostów i chodników,
  • zamówienia publiczne w zakresie drogownictwa,
  • zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym
  • zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego.

  Kontakt i zakres rzeczowy Wydziału

  Druki do pobrania

  Ewidencja dróg powiatowych:

   

 • Przewóz drogowy, prawa jazdy, rejestracja pojazdów

  Przewóz drogowy, prawa jazdy, rejestracja pojazdów

  W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5 - I piętro budynku pokoje 201, 208, 209, 210, 203 w poniedziałki w godzinach pracy od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerami telefonów:

  PRAWA JAZDY:
  pokój nr 208, tel. 17 22 28 927

   REJESTRACJA POJAZDÓW:
  pokój nr 209 i 210, tel. 17 22 28 929

  TRANSPORT:
  pokój nr 203, tel. 17 2218 306,

  Jakie sprawy możesz załatwić:

  • czasowa i stała rejestracja pojazdu, 
  • wyrejestrowanie pojazdów,
  • prawo jazdy,
  • zezwolenie dla ośrodków szkolenia kierowców.

  Kontakt i zakres rzeczowy Wydziału

  Druki do pobrania

  Najczęściej zadawane pytania

 • Geodezja, gospodarka nieruchomościami

  Geodezja, gospodarka nieruchomościami

  W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5 – na parterze budynku w poniedziałki w godzinach pracy od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerami telefonów:

  GEODETA POWIATOWY
  pokój 123,  tel. 17 22 28 954

  Referat Ewidencji Gruntów i Budynków:

  Kierownik Referatu pokój 125   tel. 17 22 28 970

  Referat Gospodarki Nieruchomościami:

  Kierownik Referatu pokój 118, tel. 17 22 28 967

  Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

  Kierownik Referatu - pokój 131,  tel. 17 22 28 964

  Jakie sprawy możesz załatwić:

  • wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
  • wywłaszczenia, zwroty nieruchomości i odszkodowania,
  • scalenia i wymiany gruntów,
  • sprzedaż oraz oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
  • mapy, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków,
  • gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
  • usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  • bazy danych BDOT, EGIB, GESUT.

  Kontakt i zakres rzeczowy Wydziału

  Druki do pobrania

 • Ochrona Środowiska

  Ochrona Środowiska

  W razie pytań zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5 – na I piętrze budynku, w poniedziałki w godzinach pracy od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 17 22 28 932, 17 22 28 9333, 17 22 28 934.

  Jakie sprawy możesz załatwić:

  • pozyskanie drewna w lesie prywatnym

  • wybranie zaświadczenia z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

  • karta wędkarska,

  • decyzja o zmianie lasu na użytek rolny,

  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

  • pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.

  Kontakt i zakres rzeczowy Wydziału

  Druki do pobrania

  Najczęściej zadawane pytania

SPOTKAJ
SIĘ ZE STAROSTĄ

Zobacz szczegóły

KALENDARIUM
WYDARZEŃ

Nadchodzące wydarzenia