DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Starostwo Powiatowe w Ropczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.spropczyce.pl.
Data publikacji strony internetowej: 30 czerwca 2015 roku.
Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się     w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
- pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików  i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
- niektóre elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Ropczycach posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
podwyższony kontrast,
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
formularz kontaktowy.
 Podświetlenie linków,
zatrzymywanie animacji,
przyjazna dla dysleksji,
kursor,
podpowiedzi,
wysokość linii,
wyrównanie tekstu,
odstęp między tekstami,
nasycenie.

PRZYGOTOWANIE ORAZ METODA PRZYGOTOWANIA OŚWIADCZENIA:
Oświadczenie sporządzono dnia 22 września 2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative  (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.spropczyce.pl spełnia wymagania w 94,88%.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Konrad Cesarz, kcesarz@spropczyce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 22 28 969. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie  informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Starostwo Powiatowe w Ropczycach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH:
https://www.rpo.gov.pl/
 
DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO:

Starostwo Powiatowe
ul. Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce
telefon: 17 22 18 306
fax: 17 22 28 571
email: sekretariat@spropczyce.pl
strona: www.spropczyce.pl
 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:
Starostwo Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce
Wydziały Starostwa Powiatowego w Ropczycach rozmieszczone są na parterze oraz 1 i 2 piętrze.
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Konopnickiej. Do każdego z nich prowadzi wejście schodkami.
W budynku po stronie północnej znajduje się winda. Przy wejściu do windy zlokalizowany jest podjazd wraz z barierkami umożliwiający dostanie się osobom niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń.
Osoby niepełnosprawne mają dostęp do wszystkich 3 poziomów, wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnej budynku.
W budynku w punkcje informacyjnym zainstalowano stacjonarną pętle indukcyjną, a druga pętla  będzie miała zastosowanie  według bieżących potrzeb dla interesantów.
W budynku Starostwa Powiatowego w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, zamontowano plany tyflograficzne na każdej kondygnacji , oznaczono tabliczkami z Braille’a pomieszczenia biurowe w budynku.
W budynku na parterze, I i II piętrze znajdują się toalety przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych (obok windy).
Na parkingu Starostwa znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku umieszczone są plansze informujące o rozmieszczeniu pomieszczeń jako dostęp alternatywny.
Budynek wyposażony jest  w dzwonek przywoławczy przy drzwiach wejściowych głównych od strony ul. Konopnickiej oraz przy wejściu do windy. Po naciśnięciu przycisku nasz pracownik pomoże klientowi w poruszaniu się po budynku, zaprowadzi lub wskaże miejsce jego wizyty.
Kancelaria znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia.
 
Referat Komunikacji oraz Biuro Geodezji i Gospodarki Gruntami w Sędziszowie Małopolskim
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Rynek do którego prowadzą schody oraz podjazd z barierkami dla osób poruszających się na wózkach.
W budynku brak windy.
Na parkingu znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.
W budynku umieszczone są plansze informujące o rozmieszczeniu pomieszczeń jako dostęp alternatywny.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Po informacji telefonicznej (17 22 16 811 lub 17 22 16 231) osoby poruszającej się na wózku, odpowiednio merytorycznie pracownik udaje się do osoby zgłaszającej na parter, by umożliwić załatwienie sprawy petentowi.
INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO:
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie skorzystać w stopniu podstawowym z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika  przy załatwianiu spraw w urzędzie Starostwa Powiatowego w Ropczycach.