Dla przedsiębiorców

Szybki, zrównoważony wzrost gospodarczy i poprawa warunków życia mieszkańców Powiatu to jeden z głównych celów jego polityki. Dotyczy on całości życia gospodarczego i społecznego regionu. W tym celu Powiat sięga po środki zewnętrzne zarówno na projekty dotyczące kultury, opieki społecznej, ochrony zdrowia, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Kwestią kluczową w zadaniach inwestycyjnych są działania  służące poprawie stanu sieci drogowej w Powiecie, która jest uzupełnieniem sieci dróg nadrzędnych. Stanowi ona ważny element systemu komunikacji lokalnej, na którym skupia się znaczna część ruchu miejscowego. Dzięki środkom własnym jak i zewnętrznym modernizowane są drogi, chodniki, mosty i przepusty. Realizacja takich zadań niewątpliwie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 

Ciągłe podnoszenie standardów bazy edukacyjnej w dobie konkurencyjności na rynku poprzez inwestowanie w obiekty szkolne oraz realizację projektów wspomagających proces edukacyjny i wychowawczy - to następny z głównych punktów rozwoju inwestycyjnego Powiatu.  Należy zaznaczyć, że edukacja i przemysł na tym terenie są ściśle ze sobą powiązane, w związku z czym placówki oświatowe Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w ostatnich latach zostały dofinansowane, zmodernizowane i odpowiednio doposażone, by prowadzić pionierskie kierunki kształcenia i edukować na profilach  dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Młodzi mieszkańcy odbywają także praktyki i staże w lokalnych przedsiębiorstwach, co niewątpliwie stwarza im szansę dobrej pracy w przyszłości.

Atutem do rozwoju przemysłu w powiecie ropczycko-sędziszowskim jest niewątpliwie przebieg szlaków komunikacyjnych biegnących ze wschodu na zachód Polski, stanowiące istotny element infrastruktury tranzytowej kraju. Bliskość sąsiedztwa przejść międzynarodowych z Ukrainą i Słowacją, jak również z lotniskiem w Jasionce są czynnikami sprzyjającymi rozwojowi gospodarczemu powiatu. Najważniejszym celem jest jego ciągłe ożywianie, a jednym ze środków, który do tego prowadzi, jest specjalna strefa ekonomiczna, będąca ważnym ogniwem gospodarki kształtującym lokalny rynek pracy. Są to firmy handlowe, budowlane, transportowe i produkcyjne.

Na obszarze powiatu działa blisko 4000 podmiotów gospodarczych. Szczególnie atrakcyjne warunki dla przedsiębiorców stworzono na terenach miast Ropczyce i Sędziszów Małopolski, gdzie znajdują się przedsiębiorstwa, które wchodzą w skład "Doliny Lotniczej".

Dzięki takim zakładom Powiat wyróżnia się bardzo dużym potencjałem społeczno-gospodarczym i na jego przykładzie można budować wizerunek Polski, a szczególnie Polski południowo-wschodniej - kreatywnej, innowacyjnej, dynamicznie rozwijającej się.

Biorąc pod uwagę położenie geograficzne, dogodne połączenia komunikacyjne, infrastrukturę, zaplecze materiałowe i produkcyjne, lokalne firmy są atrakcyjnym partnerem dla inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych.

W 2007 roku decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2007 r. na terenie Ropczyc utworzono podstrefę przemysłową składającą się z dwóch kompleksów o łącznej powierzchni ok. 13 ha. Podstrefa Ropczyce wchodzi w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EUROPARK” Mielec. Podstrefę przemysłową utworzono na wolnych gruntach inwestycyjnych należących do Gminy Ropczyce oraz osoby prawnej i zlokalizowano ją w dzielnicy przemysłowej Ropczyc tj. Osiedla Czekaj w sąsiedztwie istniejących zakładów m.in. Cukrowni Ropczyce oraz firmy Kidde Polska sp. z o.o. produkującej znane przenośne gaśnice GLORIA, która działa w obrębie strefy. W 2008 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wydała 2 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ropczyckiej podstrefy, tj. Zakładowi Produkcji Cukierniczej „CUKROMIX-BIS” sp. z o.o. w Ropczycach oraz Rega YACHT sp. j. W grudniu 2008 r. złożono kolejny wniosek do Agencji Rozwoju Przemysłu o włączenie do Podstrefy Ropczyce SSE „EUROPARK” Mielec kolejnych terenów. 30 czerwca 2009 r. Rada Ministrów wydała stosowne rozporządzenie dotyczące włączenia do utworzonej Podstrefy Ropczyce nowych terenów o powierzchni blisko 13,9 ha. Tereny, o które została rozszerzona podstrefa położone są w większości na Osiedlu Czekaj przy ul. Przemysłowej, a więc w sąsiedztwie terenów już należących do strefy oraz w miejscowości Brzezówka. Obecnie łączna powierzchnia ropczyckiej podstrefy przemysłowej wynosi 26,9 ha.

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach

Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec

Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park-Mielec

Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec