Awans Zawodowy Nauczycieli

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w drodze postępowania egzaminacyjnego
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – (Dz.U.2023.984 t.j. z późn. zm.) rozdział 3a;

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2022 poz. 1914);
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572 t.j.).

Terminy i sposób załatwiania:
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel składa w roku kalendarzowym, w którym uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.
Dla nauczycieli, którzy złożą wnioski:

- do dnia 30 czerwca przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku;
- do dnia 31 października przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego roku;

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce, pokój 319 (II piętro), telefon 17 22 28 907.