Kształcenie Specjalne

Podstawa prawna: art. 127 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) „Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności”. 
Na terenie powiatu  ropczycko – sędziszowskiego funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ropczycach w skład którego wchodzi:

-  przedszkole,
-  szkoła podstawowa,
-  branżowa szkoła I stopnia,
-  szkoła przysposabiająca do pracy,
Obejmujący opieką dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Prowadzone są też zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Kwalifikacji do kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dokonują w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych zespoły orzekające. W wyniku stosownych badań specjalistycznych wydają orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności, określają każdemu dziecku z niepełnosprawnością odpowiednią formę kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju zaburzeń i odchyleń rozwojowych.
Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej odpowiedniej ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę. 

Dokumenty potrzebne do skierowania  dziecka do szkoły specjalnej znajdującej się na terenie innego powiatu:
-  złożyć pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,

- dołączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego