Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

                 DANE KONTAKTOWE I WYKAZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU


pokój nr 318
Urszula Bizoń - pomoc administracyjna
Agata Hostyńska - podinspektor

telefon: 17 22 28 907
pokój 319
Monika Knurek - starszy inspektor
pokój 320
Sylwia Borowska - dyrektor

e-mail - sborowska@spropczyce.pl

Zakres rzeczowy Wydziału Edukacji Kultury i Spraw Społecznych. 
1.W zakresie edukacji:
1)    realizowanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, likwidowaniem i przekształcaniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkółponadpodstawowych, przedszkoli specjalnych, placówek oświatowo wychowawczych, w tym: placówek kształcenia praktycznego, poradni psychologiczno - pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, internatów i burs;
2)    realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół i placówek, których prowadzenie nie należy do zadań własnych powiatu, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
3)    przygotowywanie projektów statutów dla nowo utworzonych szkół i placówek oraz zespołów szkół lub placówek;
4)    analiza i przygotowywanie odpowiednich dokumentów związanych z prowadzeniem rekrutacji na dany rok szkolny;
5)    prowadzenie współpracy z gminami Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego, w szczególności w zakresie kontroli realizacji spełniania obowiązku nauki oraz prowadzenia rekrutacji, w tym w formie elektronicznej, do szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski;
6)    zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach oświatowych powiatu;
7)    zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom zamieszkującym na terenie powiatu, mającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i na wniosek rodziców;
8)    przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu, prowadzonych przez inne organy prowadzące;
9)    prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
10)    przygotowanie opinii dotyczącej powierzenia i odwołania przez dyrektora osób na stanowiska kierownicze w szkole lub placówce;
11)    przygotowywanie propozycji składu rady oświatowej, działającej przy Radzie Powiatu;
12)    przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;
13)    opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły - prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną;
14)    określenie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych;
15)    prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
16)    prowadzenie postępowania i przygotowywanie dokumentów związanych z wydaniem zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz dokumentów związanych z odmową wpisu do tej ewidencji;
17)    prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
18)    przygotowywanie propozycji przydzielenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym;
19)    określanie zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego;
20)    opracowywanie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego, a także niektórych innych składników wynagrodzenia;
21)    przygotowywanie skierowań dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego na podstawie wydanych orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;
22)    przygotowywanie skierowań dla dzieci na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ropczycach na podstawie opinii wydanej przez PoradnięPsychologiczno - Pedagogiczną;
23)    współpraca z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie w zakresie zadaństatutowych placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującym podziałem kompetencji między organem prowadzącym a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi;
24)    prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, w tym:
a.    przygotowywanie i organizowanie prac komisji konkursowych, powoływanych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki,
b.    przygotowywanie wniosków o powierzenie lub odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły/placówki,
c.    przygotowywanie  wniosków  dotyczących  dodatku   motywacyjnego  dla dyrektora szkoły/placówki,
d.    przygotowywanie projektów oceny pracy Dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski;
25)    przygotowywanie oraz przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
26)    prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego;
27)    podejmowanie czynności związanych z prowadzeniem baz danych oświatowych oraz przetwarzaniem i przekazywaniem zbiorów danych z tych zbiorów;
28)    współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Metodycznym, z placówkami kulturalno-oświatowymi, Nauczycielskimi Związkami Zawodowymi, organizacjami społecznymi, sportowymi i kościelnymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego;
29)    współpraca z Centralnym Systemem Kierowania Nieletnich w Warszawie w zakresie kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii;
30)    realizacja zadań związanych z obsługą programów stypendialnych realizowanych przez Powiat;
31)    opracowywanie i realizacja lokalnych programów wspierania edukacji uzdolnionych uczniów;
32)    administrowanie systemem informacji oświatowej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego oraz weryfikacja danych przekazywanych do SIO przez jednostki podległe;
33)    sporządzanie sprawozdań w zakresie oświaty;
34)    rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
35)    opracowywanie kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
36)    wnioskowanie o odznaczenia i nagrody dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski;
37)    przekazywanie danych do rejestru szkół i placówek oświatowych;
38)    analizowanie i przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych oraz aneksów do tych arkuszy.

2. W zakresie kultury:
1)    przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia;
2)    prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury;
3)    podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;
4)    załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury;
5)    prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów;
6)    załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych;
7)    realizowanie zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej;
8)    ustalanie założeń programowo - artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji;
9)    prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury;
10)    przyjmowanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych;
11)    prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;
12)    współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych;
13)    organizacja na terenie Powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu wojennego -współpraca z Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach.

3. W zakresie funduszy pomocowych:
1)    analiza realnych możliwości pozyskiwania przez starostwo i jednostki organizacyjne Powiatu środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich w zakresie tzw. projektów miękkich;
2)    informowanie Zarządu Powiatu oraz zainteresowane komórki organizacyjne starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich w ramach tzw. projektów miękkich;
3)    przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych dla starostwa do tzw. projektów miękkich;
4)    opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji poszczególnych projektów;
5)    utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/wdrażającą;
6)    współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego przy opracowywaniu wspólnych projektów;
10)    współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych projektów;
11)    prowadzenie ewidencji składanych wniosków oraz realizowanych projektów przez starostwo.

4. W zakresie spraw społecznych:

Pracownicy:

Maria Rak
pokój 323, tel. 17 78 42 513
mrak@spropczyce.pl

Sławomir Małajowicz
pokój 323, tel. 17 78 42 513
smalajowicz@spropczyce.pl

1)    prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru nad publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Ropczycko - Sędziszowski;
2)    prowadzenie spraw związanych z zakupem lub przyjęciem darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz wnioskowanie do Zarządu Powiatu o wyrażanie zgody na dokonanie zakupu lub przyjęcia darowizny takiego sprzętu przez Zespół Opieki Zdrowotnej;
3)    dokonywanie kontroli i oceny działalności SPZOZ w zakresie realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej;
4)    przygotowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej;
5)    przygotowywanie dokumentacji związanej z powołaniem, odwołaniem Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej;
6)    przygotowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej przez podmiot tworzący;
7)    przekazywanie zaproszeń otrzymanych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach na posiedzenia Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach oraz kompletu dokumentacji związanej z posiedzeniem do Starosty i Wicestarosty Powiatu;
8)    przygotowywanie projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego zakładu lub o jego likwidacji;
9)    współpraca z Izbą Aptekarską, samorządami gminnymi w zakresie ustalania rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego;
10)    przygotowanie projektu uchwał w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu;
11)    prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji;
12)    analiza aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspekcie ochrony zdrowia na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego;
13)    współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w zakresie ochrony zdrowia i przekazywanie w tym zakresie sprawozdania do Referatu Promocji i Sportu w celu utworzenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
14)    prowadzenie spraw wynikających ze sprawowania nadzoru nad działalnością fundacji z zakresu ochrony zdrowia;
15)    współpraca z Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie inwestycji realizowanych z zakresu ochrony zdrowia;
16)    podjęcie działań w sprawie powołania osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny;
17)    prowadzenie spraw i działań koordynacyjnych dotyczących promocji i profilaktyki zdrowotnej;
18)    przekazywanie właściwemu wojewodzie informacji dotyczącej zrealizowanych lub podjętych zadań w ubiegłym roku z zakresu zdrowia publicznego;
19)    prowadzenie spraw w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym związanych z wydawaniem pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania;
20)    organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu do zakładu medycyny sądowej lub najbliższego szpitala mającego prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu;
21)    prowadzenie spraw związanych z wyborem firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach;
22)    inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonej na terenie powiatu;
23)    realizowanie zadań wynikających z zapisów ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
24)    wykonywanie zadań wynikających z zapisów ustawy o Karcie Polaka;
25)    realizacja procedur dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego przyznanego na podstawie decyzji wojewody, posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin;
26)    opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
27)    przygotowanie dokumentacji związanej z przyznawaniem dotacji na remonty lub zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach;
28)    prowadzenie spraw w zakresie dotacji celowych przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
29)    współpraca z Dyrekcją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach oraz Referatu do spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w zakresie podejmowania działań dot. ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii/pandemii;
30)    wykonywanie innych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.    Zastępstwo za pracownika, który wykonuje obowiązki służbowe w ramach pracy na Samodzielnym Stanowisku do spraw Ochrony Zdrowia pełni wyznaczony przez Starostę pracownik z Wydziału Edukacji Kultury i Spraw Społecznych.
3.    W celu umożliwienia realizacji §28 ust. 2 regulaminu, Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Spraw Społecznych oraz pracownik pełniący zastępstwo mają zapewniony dostęp do spraw prowadzonych przez pracownika na Samodzielnym Stanowisku do spraw Ochrony Zdrowia - zarówno w formie tradycyjnej tj. papierowej jak i w formie elektronicznej tj. w EOD PROTON.
4.    W celu umożliwienia realizacji §28 ust. 2 i 3 regulaminu, Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Spraw Społecznych oraz pracownik pełniący zastępstwo otrzymają stosowne upoważnienia.