Zgłaszanie zmian danych w EGiB

Jeśli podmioty wymienione j/w zleciły wykonanie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wykazy zmian danych ewidencyjnych,  to po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przedmiotowa dokumentacja jest podstawą aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, w drodze czynności materialno-technicznej (art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).
Możliwość aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w drodze czynności materialno-technicznej,  nie dotyczy dokumentacji wykonanej w celu wydania stosownego orzeczenia organu administracji publicznej (np. decyzji zatwierdzającej gleboznawczą klasyfikację gruntów) bądź orzeczenia sądu (np. zniesienia współwłasności, zasiedzenia).
W pozostałych przypadkach, jeżeli nie jest możliwe wprowadzenie  zmiany do ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno-technicznej, aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje w drodze decyzji administracyjnej (art. 24 ust. 2b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).
Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje również w drodze decyzji administracyjnej (art. 24 ust. 2c ustawy j/w).
Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele nieruchomości, władający gruntami na zasadach samoistnego posiadania, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości, mają obowiązek zgłaszać zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian, dostarczając stosowne dokumenty, będące podstawą zgłaszanych zmian (w tym dane dotyczące: zmiany adresu zameldowania, siedziby firmy, adresu do korespondencji). Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno - budowlanej, przechowywanej przez organy administracji architektoniczno – budowlanej.
Jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób, starosta może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na właścicieli/ władających, obowiązek:

 •     opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan faktyczny nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych,
 •     udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej,  jeżeli jest to niezbędne  do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki;
 •     udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali.

Wymagane dokumenty

        Zgłoszenie/wniosek o zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków - wzór wniosku można pobrać z zakładki „Druki do pobrania”.
        Oryginały lub odpisy dokumentów stanowiących podstawę wprowadzenia zmiany, w tym, między innymi dokumenty określone w art. 23 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (akty notarialne, prawomocne orzeczenia sądowe, ostateczne decyzje administracyjne itd.).
        Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
        We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres poczty elektronicznej – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Dobrowolne wypełnienie tych rubryk oznacza zgodę wnioskodawcy na przetwarzanie tych danych przez Starostę Ropczycko-Sędziszowskiego.

Miejsce składania dokumentów

 •     osobiście – Kancelaria Ogólna, Starostwo Powiatowe w Ropczycach ul. Konopnickiej 5, pokój nr 102 (parter) poniedziałek w godz. 800-1600, od wtorku do piątku w godz. 730-1530,
 •     tradycyjną pocztą na adres: Wydział Geodezji Starostwo Powiatowe w Ropczycach  ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce,
 •     za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (spełniającym wymagania określone w art. 3, pkt.1 lub pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym) lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (o którym mowa w art. 3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)
 •     adres skrytki ePUAP Starostwa Powiatowego w Ropczycach: /ffb6tx185f/skrytka

Opłaty

 •     Wprowadzenie zmiany do bazy danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie zgłoszenia/wniosku, wykonane czynnością materialno-techniczną - nie podlega opłacie skarbowej.
 •     Opłata skarbowa w wysokości 10 zł - w przypadku gdy aktualizacja ewidencji gruntów i budynków wymagała będzie wydania decyzji administracyjnej (opłacie tej podlega wyłącznie decyzja o aktualizacji lub o odmowie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, od opłaty tej zwolnione są decyzje o umorzeniu postępowania).
 •     Opłata skarbowa w wysokości 17  zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika lub prokury.

Sposób zapłaty

 •     opłata skarbowa - Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce konto: 51 9171 0004 0000 8136 2000 0610 (na przelewie, w tytule zapłaty, należy podać za jaką czynność dokonywana jest opłata  tj. za wydanie decyzji lub za pełnomocnictwo).

Forma i termin załatwienia sprawy

 •     Aktualizacja ewidencji w drodze czynności materialno-technicznej – do 30 dni od daty otrzymania dokumentów niezbędnych do wprowadzenia wnoszonej zmiany,
 •     Aktualizacja ewidencji w drodze decyzji administracyjnej - według terminów określonych w art. 35 ustawy kpa.,  tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia skutecznego złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy dotyczy tylko przypadku, gdy aktualizacja bazy ewidencyjnej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od orzeczenia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał.


Sprawy prowadzi:
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
pok. nr 115 tel. (48) 17 2228 955; pok. nr 116 tel. (48) 17 2228 952; pok. nr 120 tel. (48) 17 7842511
Biuro Geodezji w Sędziszowie Małopolskim pok. nr 21 tel. (48) 17 2216 811.