Biuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Ropczycach ul. Konopnickiej 5, 39 – 100 Ropczyce

Wydział Organizacyjny i Kadr
II piętro, pokój nr 324, tel. 17 22 28 950

Godziny pracy Biura
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Biuro może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:

  1. Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. – o rzeczach znalezionych (t.j.Dz. U. z 2019r., poz.908);
  2. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (t.j.Dz.U.2022.1360 z późn. zm.);
  3. Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych wprowadzonego Zarządzeniem Starosty Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego nrw89/2015 z dnia 27 października 2015 r.

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Osoby, które roszczą sobie prawo do wymienionych depozytów, winny zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Ropczycach: Wydział Organizacyjny i Kadr (II piętro, pokój 324) tel. (17) 22 28950.
  2. Depozyt (rzecz znaleziona) zostanie wydany pod warunkiem dokładnego określenia jego wyglądu, znaków szczególnych impodania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).
  3. Koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień iwposzukiwań ponosi uprawniony do odbioru. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego wyżej wymienionych kosztów.
  4. Informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Kadr Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul.wKonopnickiej 5, 39-100 Ropczyce (II piętro, pokój 324) tel. (17) 2228950.
  5. Wezwanie do odbioru rzeczy przyjętych do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Ropczycach zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5 oraz wwBiuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

Druki do pobrania