Architektura i Budownictwo

1. Ile trwa wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?
Wydanie decyzji następuje bez zbędnej zwłoki (zgodnie z art. 35 § 1 k. p. a.). Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy zgodnie z art. 35 § 3 k. p. a ), a maksymalnie w czasie nie dłuższym niż 65 dni, od dnia dostarczenia wniosku z kompletem dokumentów. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do wykonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, a także okresów opóźnień z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

2. Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku na zgłoszenie robót budowlanych?
Zgłoszenia dokonuje się w terminie 21 dni przed zamierzonym zgłoszeniem robót budowlanych. Organ w powyższym terminie może wydać:
-  postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwestor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg powyższego terminu),
- decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji). Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może dokonać zamierzonych robót budowlanych. Brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na rozpoczęcie robót budowlanych. Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia/upoważnienia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

3. Jakie dokumenty są potrzebne do wymiany pokrycia dachowego?
1. Wypełniony wniosek zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (druk PB-2).

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane sporządzone na obowiązującym formularzu oświadczenia (druk PB-5).
3. Opis robót remontowych
4. Kopia mapy zasadniczej bądź ewidencyjnej z zaznaczonym budynkiem
5. Klauzula informacyjna (druk RODO) – w przypadku podania we wniosku dodatkowych danych jest nr telefonu czy adres e – mail.

4.  Jakich dokumentów wymaga rozbiórka budynku i kiedy rozbiórka wymaga uzyskania zgłoszenia a kiedy pozwolenia?
Zgłoszenie robót rozbiórkowych może nastąpić, jeżeli w terminie 21 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek zgłoszenia robót rozbiórkowych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę (druk PB-4).
2. Zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę lub jej kopia.
3. W zgłoszeniu rozbiórki należy określić zakres, miejsce i sposób wykonywania rozbiórki.
4. Odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb.
5. Szkic sytuacyjny sporządzony na kopii mapy zasadniczej z zaznaczonym obiektem przeznaczonym do rozbiórki, wraz z charakterystycznymi wymiarami i odległościami.
6. Dane techniczne obiektu, w tym wysokość od poziomu terenu do kalenicy.
7. Klauzula informacyjna (druk RODO) – w przypadku podania we wniosku danych nieobowiązkowych jak nr telefonu lub adres e – mail.
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo budowlane: „... nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ale wymaga zgłoszenia, rozbiórka budynków i budowli o wysokości poniżej 8m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości”.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ nakłada na zgłaszającego postanowieniem obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów. Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie organ wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
Organ architektoniczno-budowlany może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonywanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeśli rozbiórka tych obiektów: - może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska, lub - wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
Pozwolenia na rozbiórkę wymaga rozbiórka obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub objętego ochroną konserwatorską.

5. Jakie dokumenty są potrzebne do budowy wiaty?
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ppkt. 14 c ustawy Prawo budowlane - „ nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa wolno stojących wiat o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki”.
Natomiast, zgodnie z art. 29 ust. 2  pkt 1 ppkt. 2 ustawy Prawo budowlane - „ nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2 , sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m 2 powierzchni działki.”.
W przypadku konieczności zgłoszenia do Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2 należy przedłożyć następujące dokumenty:
1. Wypełniony wniosek zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (druk PB-2).
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane sporządzone na obowiązującym formularzu oświadczenia (druk PB-5).
3. Odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb.
4. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów.
5. Szkic sytuacyjny sporządzony na kopii mapy zasadniczej z zaznaczonym obiektem i odległości od granic.
6. Klauzula informacyjna (druk RODO) – w przypadku podania na wniosku nr telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

6. Czy budowa altany wymaga zgłoszenia?
Zgodnie z art. 29 ust. 2  pkt 1 ppkt. 3 ustawy Prawo budowlane - „ nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2,  przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki”.
Natomiast, zgodnie z art. 29 ust. 2  pkt 1 ppkt.4 ustawy Prawo budowlane - „ nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1073)”.

6. Jak działka zgodnie z § 12 ust. 10 warunków technicznych może być traktowana jako działka drogowa?
Pojęcie działki drogowej nie zostało zdefiniowane w Prawie budowlanym, ani w treści warunków technicznych. Należy uznać, że za działkę drogową należy uważać działkę, przez którą poprowadzona jest droga w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Nigdzie w przepisach nie ma odniesienia do publicznego charakteru drogi, w związku z czym należy stwierdzić, że wystarczające będzie istnienie działki drogowej również posiadającej status drogi wewnętrznej.
Art. 8 ustawy o drogach publicznych stanowi, iż drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.
Gdy mamy do czynienia z wąskim, utwardzonym pasem gruntu, który może służyć jako droga dojazdowa do działki, dodatkowo ma on urządzoną księgę wieczystą, z której wynika, że figuruje tam w charakterze drogi, należy taką działkę uznać za działkę drogową w rozumieniu § 12 ust. 10 warunków technicznych.
Decydujące znaczenie ma fakt, że działka jest oznaczona w ewidencji gruntów jako użytek drogowy.

7. Czy budowa zbiornika na wody opadowe wymaga pozwolenia na budowę czy dokonania zgłoszenia?
Analiza zawartego w art. 29 ust. 1-4 katalogu budów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wskazuje, że w omawianym katalogu nie zostały wymienione zbiorniki na wody deszczowe, co jednak nie oznacza automatycznie, że będą one wymagały pozwolenia na budowę.
W art. 29 ust. 1-4 Prawa budowlanego zwolnieniem z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę objęte zostały m. in. takie inwestycje jak: budowa oczyszczalni ścieków o wydajności 7,50 m3 na dobę, budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3, budowa przyłączy kanalizacyjnych, budowa instalacji kanalizacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku.
Wymienione obiekty i roboty budowlane obrazują, że wolą prawodawcy jest zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę tych robót i budów, które dotyczą niezbędnej infrastruktury kanalizacyjnej.
Jak wskazał WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 15 października 2019r. sygn. akt II SA/Wr 199/19 jeśli prawodawca zwolnił z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zbiorniki bezodpływowe na ścieki o pojemności 10 m3, to nie sposób przyjąć, że oczekuje takiego pozwolenia w przypadku bezodpływowego zbiornika na wodę opadową o analogicznej pojemności.
Poza tym w przeciwieństwie do zbiornika bezodpływowego na ścieki warunki techniczne w zasadzie w ogóle nie regulują wymagań techniczno-budowlanych dotyczących realizacji zbiorników na wodę opadową.
Tym samym należy stwierdzić, że budowa zbiornika na wody deszczowe o pojemności do 10 m3 nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

8. Co jest wymagane do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2?
Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 budowa „wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do  70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych Inwestora.”
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na obowiązującym formularzu wniosku (druk PB-2a).
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane sporządzone na obowiązującym formularzu oświadczenia (druk PB-5).
3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
4. Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego w formie papierowej lub elektronicznej, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów.
5. Oświadczenie inwestora:
- o tym, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny; składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
- o tym, że dokumentacja załączona do zgłoszenia jest kompletna,
- o tym, że Inwestor przejmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy.
/ druk oświadczenia Inwestora jest dostępny na stronie internetowej starostwa/.
6. W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika załącza on do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
7. W przypadku podania we wniosku dodatkowych /nieobowiązkowych/ danych jak nr telefonu czy adres e-mail Inwestor dołącza podpisaną klauzulę RODO.

9. Czy docieplenie budynku o wysokości nieprzekraczającej 12 m wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia?
Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 1c „nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 wykonywanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m.”