Komunikacja i Transport

Jaki jest ustawowy termin przerejestrowania zakupionego pojazdu? Czy za niedotrzymanie terminu są przewidziane sankcje?
Właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczajacym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej istnieje obowiązek rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Od 1 lipca 2021 r. wydłużono te terminy do 60 dni. Za niedotrzymanie terminów przewidziana jest kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł.

Czy można odsprzedać pojazd nie rejestrując go na siebie?
W przypadku sprzedaży pojazdu przed rejestracją, następny nabywca do rejestracji pojazdu musi przedłożyć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności pojazdu. Należy pamiętać o obowiązku wynikającego z art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym o zawiadomieniu starosty o nabyciu i zbyciu  pojazdu.

Czy trzeba przynieść tablice rejestracyjne jeżeli zostają te same numery?
Tablice rejestracyjne należy przynieść aby organ rejestrujący mógł je zalegalizować. W przypadku gdy pojazd posiada tablice rejestracyjne utrzymane w należytym stanie, są czytelne i zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic (Dz. U. z 2007 r. poz. 2355 z późn. zm.)  nowy nabywca może zachować dotychczasowy numer rejestracyjny. Tablice tzw. „czarne” oraz „białe z flagą PL” nie są zgodne wzorami określonymi w tym rozporządzeniu.

 

Do jakich czynności trzeba przynosić kartę pojazdu?
Kartę pojazdu należy przedłożyć w organie rejestrującym pojazdy przy rejestracji i wyrejestrowaniu pojazdu, przy zawiadomieniu o zmianach, które powodują zmiany w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, przy złożeniu wniosku o wtórnik dowodu rejestracyjnego.

W jakiej kolejności należy załatwiać sprawy w związku z rejestracją pojazdu sprowadzonego z zagranicy?
Po sprowadzeniu pojazdu z zagranicy należy przedłożyć do przetłumaczenia dokumenty na język polski przez przysięgłego tłumacza, przedstawić pojazd do odprawy celnej lub opłacić podatek akcyzowy, przedstawić pojazd do badania technicznego jeżeli jest wymagane.

Czy można zarejestrować auto bez akcyzy?
Tak, czasowej rejestracji z urzędu można dokonać pomimo braku dołączonych do wniosku o rejestrację dokumentów takich jak: dowód z odprawy celnej przewozowej oraz dokumentu potwierdzającego zapłatę lub brak obowiązku zapłaty akcyzy. Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego oraz dodatkowo właściciel pojazdu musi złożyć oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

Czy potrzebne jest tłumaczenie dowodu rejestracyjnego i innych zagranicznych dokumentów pojazdu?
W celu rejestracji pojazdu z zagranicy w Polsce, należy przetłumaczyć wszelkie dokumenty samochodu (dowód rejestracyjny tylko w przypadku sprowadzenia z kraju poza UE i jeśli występuje to też karta pojazdu) u tłumacza przysięgłego. Dodatkowo trzeba przetłumaczyć umowę kupna-sprzedaży (rachunek lub faktura).

Dlaczego po zarejestrowaniu samochodu przy odbiorze tablic rejestracyjnych otrzymuję pozwolenie czasowe zamiast stałego?
Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się z urzędu po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu. Czasowej rejestracji z urzędu dokonuje się w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracja pojazdu oraz na czas produkcji stałego dowodu rejestracyjnego. Dowód rejestracyjne nie jest drukowany bezpośrednio w organie rejestrującym.

Jak długo czeka się na wydanie stałego dowodu rejestracyjnego?
Właściciel pojazdu jest zobowiązany odebrać decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rejestrację pojazdu. Zwykle dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru po ok. 10 dniach.

Czy w internecie można sprawdzić czy stały dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru?
Tak, na stronie www.pojazd.pwpw.pl można sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru.

Czy mogę odebrać dowód rejestracyjny za żonę/męża?
Tak, na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku upoważnienia męża/ żony nie pobiera się opłaty za pełnomocnictwo.

Jakie są opłaty od udzielenia pełnomocnictwa?
Opłata skarbowa od  pełnomocnictwa jest pobierana w wysokości 17 zł, zwolnieni od ponoszenia tej opłaty są małżonkowie, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci oraz wnuki pełnomocnika.

Jakie dokumenty należy przedłożyć w celu wpisania gazu?
Do wpisania instalacji gazowej w dowód rejestracyjny należy przedłożyć: wyciąg ze świadectwa homologacji montażu instalacji gazowej, fakturę za montaż, dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu jeżeli była wydana na dany pojazd.

Czy żona może sprzedać pojazd po zmarłym mężu?
Nie może, musi zostać wydane przez sąd postanowienie spadkowe lub  akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Osoby które dziedziczą spadek mogą dokonać sprzedaży pojazdu.