Ochrona Środowiska

Na czym polega pozyskanie drewna z lasu?
Podstawą do pozyskiwania drewna w lasach prywatnych o powierzchni powyżej 10 ha jest uproszczony plan urządzenia lasu. Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha zadania z zakresu gospodarki leśnej określa natomiast decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dlatego też w przypadku lasów nieobjętych uproszczonym planem urządzenia lasu należy złożyć wniosek o wydanie decyzji i dopiero po jej uzyskaniu i uprawomocnieniu można przystąpić do wycinki.
Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności m.in. do pozyskiwania drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu. Co istotne drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu. Drewno pozyskane z lasu prywatnego cechuje starosta, który właścicielowi lasu wystawia stosowny dokument, czyli świadectwo legalności pozyskania drewna. W praktyce legalizacji dokonuje właściwy pracownik starostwa na pisemne zgłoszenie właściciela lasu.

Uwaga! Uzyskanie świadectwa legalności pozyskania drewna jest bezpłatne.
Uwaga! Nieuzyskanie świadectwa legalności pochodzenia drewna, będące równoznaczne z wycinką niezgodną z uproszczonym planem urządzenia lasu, jest zagrożone karą grzywny i przepadkiem drewna.

Co należy zrobić przed wycinką drzew z lasu prywatnego?
a) właściciel lasu prywatnego posiadającego uproszczony plan urządzenia lasu:

– sprawdzić w planie masę drewna do pozyskania i złożyć wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego drewna, (Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o wydanie dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego drewna z lasu jest jej właściciel lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo. W przypadku współwłasności należy dołączyć zgodę na wyrąb udzieloną przez wszystkich współwłaścicieli.)
– wyciąć drzewa i pozostawić je w lesie przy pniu,
– zawiadomić o pozyskaniu drewna,
– oczekiwać na legalizację drewna,
– odebrać świadectwo legalności pozyskania drewna;
b) właściciel lasu prywatnego nieposiadający uproszczonego planu urządzenia lasu:
– złożyć wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyrąb drzew (dołączyć do niej dowód opłaty oraz ewentualną zgodę wszystkich współwłaścicieli),
– otrzymać decyzję zezwalającą na wyrąb drzew,
– poczekać na uprawomocnienie się decyzji
– wyciąć drzewa i pozostawić je w lesie przy pniu,
– zawiadomić o pozyskaniu drewna,
– oczekiwać na legalizację drewna,
– odebrać świadectwo legalności pozyskania drewna.

Jak uzyskać kartę wędkarską ?
Karty wędkarskie wydaje Starosta, właściwy dla miejsca zamieszkania zainteresowanego.
Kartę wędkarską wydaje się na wniosek strony, po przedłożeniu zaświadczenia o zdanym egzaminie.
Wymagane dokumenty:
Osoba zainteresowana wydaniem karty wędkarskiej powinna złożyć w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie karty wędkarskiej (wniosek osoby niepełnoletniej musi być podpisany przez jej ustawowego przedstawiciela).

Do wniosku należy załączyć
- zaświadczenie o zdanym egzaminie,
- fotografię legitymacyjną (3x4cm),
- opłatę (wysokość opłaty za wydanie karty wynosi 10 zł, którą należy uiścić w kasie Starostwa).

Kto jest zwolniony z posiadania karty wędkarskiej ?
1) Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

2) Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnieni również cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający stosowne zezwolenie uprawniające do połowu na danym terenie.
3) Z obowiązku zwolnione są także osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.