Zdrowie

Jak przebiega procedura dotycząca sprowadzania zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U .2020.1947 t.j.) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (  Dz. U. 2007.249.1866) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi ( Dz. U. 2021.1910 t.j.), pozwolenie zostaje wydane przez właściwego Starostę ze względu na miejsce, w którym zwłoki lub szczątki mają być pochowane. Pozwolenie zostaje wydane po porozumieniu i wystawieniu opinii pisemnej w formie Postanowienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich wydawane jest na wniosek osoby uprawnionej do pochowania zwłok .
Wymagane dokumenty:
- wniosek, uzupełnia osoba uprawniona lub pełnomocnik,
- zagraniczny akt zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zgon oraz tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez tłumacza przysięgłego,
- w przypadku nie określenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie stwierdzającym zgon, wówczas dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej oraz tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez tłumacza przysięgłego,
- pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.
Pozwolenie wydaje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku. Pozwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej.  Wydanie pozwolenia nie podlega opłacie skarbowej. Jeżeli w sprawie działa pełnomocnik wówczas opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej.

Jak wyglądają sprawy dotyczące Aptek i harmonogramu dyżurów całodobowych?
Z godnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne ( Dz. U. 2021.1977 t.j) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych i harmonogram dyżurów całodobowych na danym terenie powiatu określa w drodze uchwały Rada Powiatu, po zasięgnięciu opinii burmistrzów, wójtów z gmin powiatu oraz  Samorządu Aptekarskiego. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Jak przebiega procedura ustalenia zgonu i jego przyczyn
Stosuje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny ( Dz. U. 1961 nr 39 poz. 202 t.j.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U.  2020 poz. 1947 t.j. ).

Zgon i jego przyczyna powinny nastąpić w drodze oględzin i być ustalane przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie lub w razie jego braku przez osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę.
Lekarze stwierdzający zgon i jego przyczyny wypełniają wydawaną w tym celu kartę zgonu.

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnej sytuacji nr tel. do kontaktu:

Nr tel. do kontaktu w godz. 8:00- 18:00:
ZOZ - rejestracja Ogólna Ropczyce              tel. 17 22 18 616
ZOZ - rejestracja Ogólna Sędziszów Młp.     tel. 17 22 20 850

Nr tel. do kontaktu w godz. 18:00-8:00:
POZ Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Ropczyce                       tel. 17 22 31 742
POZ Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Sędziszów Małopolski    tel. 17 22 20 857