Ropczyce

Burmistrz Ropczyc: Kazimierz Moskal

Dane adresowe:

Urząd Miejski w Ropczycach
39-100 Ropczyce
ul. Krisego 1
tel. 17 22 10 510,
fax. 17 22 10 555,
strona internetowa: http://http// www.ropczyce.umig.gov.pl
e-mail: ropczyce@intertele.pl

Informacje o gminie:
Najstarszą wzmiankę o Ropczycach napotkać można w dokumencie wydanym przez Bolesława Wstydliwego 10 maja 1252 r. Zostały założone przez Jana i Mikołaja Gielniców na mocy dokumentu lokacyjnego nadanego przez króla Kazimierza Wielkiego 3 marca 1362 r. Po założeniu miasta król Kazimierz Wielki bywał tu częstym gościem. Parokrotnie zatrzymywał się też w Ropczycach król Władysław Jagiełło dla odbywania sądów, a w 1448 r. miasto gościło Kazimierza Jagiellończyka, który zawarł tutaj rozejm z księciem Konradem Oleśnickim. W 1578 r., wracając ze Lwowa do Krakowa, zatrzymał się w mieście król Stefan Batory. Już w XVI w. Ropczyce mające duże znaczenie (nazywane z racji wagi handlowej „małym Gdańskiem”) otrzymały status stolicy powiatu. Po II wojnie światowej Ropczyce ze względu na swą wyjątkową lokalizację, zaplecze infrastrukturalne oraz rozwijające się szkolnictwo przygotowujące kwalifikowaną kadrę pracowniczą, stały się prężnie rozwijającym ośrodkiem przemysłowym. Powstały tutaj nowoczesne i wytwarzające specjalistyczny asortyment zakłady produkcyjne, dające zatrudnienie mieszkańcom miasta i okolic. Ropczyce leżą na pograniczu Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej, w odległości ponad 30 km od Rzeszowa, przy międzynarodowej trasie E-4 oraz połączeniu krajowym Mielec – Strzyżów.Ostatnie lata przyniosły znaczący rozwój gospodarczy miasta. Gmina Ropczyce to ważny ośrodek przemysłowy kraju, są tu zlokalizowane zakłady przemysłu metalowego, maszynowego, materiałów ogniotrwałych i przetwórstwa rolno-spożywczego.Realizowana polityka inwestycyjna gminy Ropczyce jest ukierunkowana na tworzenie warunków infrastruktury sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. Powstały nowe inwestycje, szereg ważnych dla środowiska zadań weszło w fazę realizacji.Miasto otwarte jest na współpracę regionalną i międzynarodową.
Przez teren gminy przebiega kilka szlaków turystyki rowerowej o łącznej długości ponad 100 km oraz dwa piesze szlaki turystyczne o zróżnicowanych stopniach trudności.Wielkim atutem gminy Ropczyce jest piękna i nieskażona przyroda. Prawie 2000 ha zachodniej części gminy stanowi Obszar Chronionego Pogórza Strzyżowskiego z kompleksami drzewostanów bukowych i dębowych. Malowniczy wąwóz lessowy w Ropczycach, łączący centrum miasta z osiedlem św. Barbary, zyskał miano „Szwajcarii Ropczyckiej”.