Informacja dotycząca funkcjonowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2024 roku
.

 

Szanowni Państwo,

w systemie teleinformatycznym służącym do obsługi udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej jest wdrożona opcja umożliwiająca beneficjentom nieodpłatnej pomocy prawnej samodzielne umówienie wizyty w punkcie. 

W związku z tym od dnia 21 maja 2024 r. na poradę  we wszystkich  punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego można zapisać się osobiście również poprzez publiczną stronę do zapisów prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości znajdującą się pod adresem: https://zapisy-np.ms.gov.pl/ .


            W dalszym ciągu pozostaje możliwość zapisu na  osobistą  poradę prawną w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu: 17 784 25 16.

KOMUNIKAT dotyczący funkcjonowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2024 roku
.

Szanowni Państwo,


W 2024 roku we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego przyjmowanie interesantów odbywać się będzie w formie stacjonarnej,

Zapisu na osobistą poradę prawną należy dokonać w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu: 17 784 25 16.

Zakres pomocy:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie o obowiązujących przepisach prawa, wskazanie sposobu rozwiązania problemów prawnych, pomoc w przygotowaniu pism
(z wyjątkiem pism procesowych w toczących się postępowaniach) oraz przygotowanie pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika oraz poinformowanie
o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Pomoc prawna obejmuje również nieodpłatną mediację, która może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu.

Mediacja to sposób dojścia do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami przy pomocy neutralnej osoby trzeciej ― mediatora. Strony samodzielnie wypracowują ugodowe, najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie. Wybrany przez nich mediator jedynie ułatwia kontakt
i wspiera ich w komunikacji ― nie ustala kto ma rację i nie narzuca własnych rozwiązań.

Korzystanie z mediacji jest dobrowolne – do jej podjęcia konieczna jest zgoda obu stron.
Rozwiązanie sporu w ten sposób daje zwaśnionym stronom większą satysfakcję. Ostateczne rozstrzygniecie jest bowiem wspólnie wypracowane, a nie odgórnie narzucone przez Sąd.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej mediacji powinny zgłosić taką potrzebę
w punktach NPP/NPO prowadzonych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

  1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
  2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie są w stanie przybyć do punktu osobiście lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać poradę poza punktem, przez telefon lub przez Internet. Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składają Staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Porady prawne dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową będą udzielane
w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.

Na uzyskanie porady poza punktem można umówić się w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu: 17 784 25 16.

Porady w formie zdalnej będą udzielane po przesłaniu przez klienta wypełnionego
i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Ropczycach w zakładce: URZĄD – Druki do pobrania.

Wniosek wraz z oświadczeniem należy przesłać e-mailem na adres npp@spropczyce.pl.

Po przesłaniu wniosku prawnik skontaktuje się z państwem celem udzielenia porady prawnej.

Anonimowa opinia o udzielonej poradzie

Osoby, które skorzystały z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą przekazać anonimową opinię o tej poradzie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza - część B karty pomocy. Wypełnienie karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę. Ponadto, opinia może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy i wrzucenie jej do urny znajdującej się w miejscu oczekiwania na poradę lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Ropczycach na adres e-mail: npp@spropczyce.pl.

Formularz karty pomocy B dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Ropczycach w zakładce: URZĄD – Druki do pobrania

Osoby korzystające z porady mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub pod wskazanym numerem telefonu – 17 7842516. Osoba odbierająca opinię
o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w ankiecie i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 17 784 25 16.