Informacje ogólne

KOMUNIKAT dotyczący funkcjonowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2023 roku.

Informacja dotycząca funkcjonowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w związku z odwołaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
W związku z odwołaniem z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego udzielanie porad prawnych w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego odbywa się stacjonarnie.

Natomiast poza punktem, przez telefon lub Internet mogą uzyskać poradę:
- osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie są w stanie przybyć do punktu osobiście,
- osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 20).
Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składają Staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.
Porady prawne dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchowa będą udzielane w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.
Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od Starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 17 784 25 16.
Wniosek dot. udzielenia porady prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość: /pro_spropczyce/zasoby/files/wzor-pisma-o-porade-prawna-na-odleglosc-1-.odt

Zakres pomocy:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie o obowiązujących przepisach prawa, wskazanie sposobu rozwiązania problemów prawnych, pomoc w przygotowaniu pism
(z wyjątkiem pism procesowych w toczących się postępowaniach) oraz przygotowanie pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika oraz poinformowanie
o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Pomoc prawna obejmuje również nieodpłatną mediację, która może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu.

Mediacja to sposób dojścia do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami przy pomocy neutralnej osoby trzeciej ― mediatora. Strony samodzielnie wypracowują ugodowe, najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie. Wybrany przez nich mediator jedynie ułatwia kontakt i wspiera ich w komunikacji ― nie ustala kto ma rację i nie narzuca własnych rozwiązań.
Korzystanie z mediacji jest dobrowolne – do jej podjęcia konieczna jest zgoda obu stron.

Rozwiązanie sporu w ten sposób daje zwaśnionym stronom większą satysfakcję. Ostateczne rozstrzygniecie jest bowiem wspólnie wypracowane, a nie odgórnie narzucone przez Sąd.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej mediacji powinny zgłosić taką potrzebę
w punktach NPP/NPO prowadzonych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

  1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

  2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie są w stanie przybyć do punktu osobiście lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać poradę (z wyłączaniem nieodpłatnej mediacji) poza punktem, przez telefon lub przez Internet. Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składają Staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Porady prawne dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchowa będą udzielane
w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.

We wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim pozostaje możliwość, według uznania interesantów, skorzystania z porady prawnej w formie zdalnej ( telefon, e-mail) .

Na teleporadę można umówić się w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu: 17 784 25 16.

Porady w formie zdalnej będą udzielane po przesłaniu przez klienta wypełnionego
i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ropczycach w zakładce: URZĄD – Druki do pobrania.

Wniosek wraz z oświadczeniem należy przesłać e-mailem na adres npp@spropczyce.pl.

Po przesłaniu wniosku prawnik skontaktuje się z państwem celem udzielenia porady prawnej.

W przypadku braku dostępu do Internetu oświadczenie o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej porady prawnej można składać również ustnie prawnikowi dyżurującemu w punkcie, podczas rozmowy telefonicznej.

Anonimowa opinia o udzielonej poradzie

Osoby uprawnione mogą przekazać anonimowo opinię o udzielonej im poradzie – otrzymanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Wypełnienie przez osobę uprawnioną odpowiedniego formularza, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę. Ponadto, opinia może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy i wrzucenie jej do urny znajdującej się w miejscu oczekiwania na poradę lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Ropczycach na adres e-mail: npp@spropczyce.pl.

Osoby korzystające z porady w formie mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub pod wskazanym numerem telefonu – 17 7842516. Osoba odbierająca opinię
o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w ankiecie i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 17 784 25 16.
Starosta Ropczycko-Sędziszowski
Witold Darłak