Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Sabina Wlezień 
pokój 312, tel. 17 22 28 909
e-mail: sekretariat@spropczyce.pl
Godziny otwarcia: czwartki 11:30 - 15:30;

Do zakresu rzeczowego Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:
1)    zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2)    składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3)    występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4)    współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5)    wytaczanie powództw na rzecz konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodękonsumentów;
6)    przedkładanie Staroście w terminie do 31 marca każdego roku do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
Sekretarz Powiatu podczas wykonywania obowiązków Powiatowego Rzecznika Konsumentów przy oznaczaniu spraw używa symbolu „OK"

Informacje ułatwiające skorzystanie z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Pani Sabina Wlezień przyjmuje strony wyłącznie w czwartki w godzinach od 11.30 do 15.30. 
Pokój 312 (II piętro) w Starostwie Powiatowym w Ropczycach
1) Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów. Podstawą prawną działalności rzecznika jest
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z poźn. zm.)
2) Rzecznik udziela pomocy wyłącznie osobom fizycznym (w sprawach nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej),
w sporach z przedsiębiorcą (sprzedawcą, producentem, dystrybutorem).
3) Porady oraz informacje prawne w zakresie ochrony interesów konsumentów udzielane przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów są bezpłatne. (
osobiście lub telefonicznie - w każdy czwartek w godzinach od 11.30 do 15.30).
4)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie dysponuje środkami przymusu, za pomocą których mógłby wpłynąć na przedsiębiorcę w celu spełnienia roszczeń/żądań konsumenta. Postępowania prowadzone przez rzecznika mają charakter polubowny, co oznacza, że przedsiębiorca może podtrzymać swoją negatywną decyzję w sprawie.
5)
W razie odrzucenia przez przedsiębiorcę argumentów przedstawionych przez rzecznika, konsument może dochodzić roszczenia w postępowaniu sądowym.
6)
Prowadzona przez rzecznika interwencja w sprawie nie przerywa biegu przedawnienia.
7)
Porady prawne i informacje są udzielane przez rzecznika na bieżąco według kolejności zgłoszenia. Powiatowy Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego/odwoławczego.
8)
W celu wystąpienia przez Rzecznika do przedsiębiorcy w sprawie konsumenckiej, konsument powinien złożyć pisemny wniosek.
9)
Podpisany „Wniosek Konsumenta” wraz załącznikami (m.in. kopie dowodów zakupu, umowy, reklamacji, odpowiedzi na reklamację, odmowy załatwienia reklamacji) należy złożyć:
- osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
10)
Jeśli złożony wniosek zawiera braki formalne, rzecznik wzywa konsumenta do jego uzupełnienia, w terminie 7-dniowym. W przypadku nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia.
11)
Wnioski konsumentów są realizowane przez rzecznika według kolejności wpływu.
12)
Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od:
- ilości składanych wniosków,
- ilości prowadzonych spraw,
- udzielenia odpowiedzi przez przedsiębiorcę.
13)
Dane osobowe ujawnione przy udzielaniu porad i informacji są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w celu zapewnienia przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Ropczycach pomocy w sprawie o ochronę praw konsumenta.

Zadania Rzecznika
Zgodnie z art. 42 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z poźn. zm.) do zadań rzecznika konsumentów należy:

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  • współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Z uwagi na dużą ilość wniosków dot. rozpoznania sprawy prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na realizację złożonych wniosków.
--->Wniosek o rozpoznanie sprawy konsumenta

Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2022 rok