Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Sabina Wlezień 
pokój 312, tel. 17 22 28 909
e-mail: sekretariat@spropczyce.pl

Godziny otwarcia: Czwartki 11:30 - 15:30; 

Do zakresu rzeczowego Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:
1)    zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2)    składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3)    występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4)    współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5)    wytaczanie powództw na rzecz konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodękonsumentów;
6)    przedkładanie Staroście w terminie do 31 marca każdego roku do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

    Sekretarz Powiatu podczas wykonywania obowiązków Powiatowego Rzecznika Konsumentów przy oznaczaniu spraw używa symbolu „OK"

Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2021 rok