Wydział Architektury, Budownictwa, i Gospodarki Przestrzennej

Aneta Siewierska-Ligęzka - Dyrektor Wydziału
pokój 219, tel. 17 22 28 938

Obsługa stron - sekretariat 
pok. 212, tel. 17 22 28 905 

Anna Kicińska
Dagmara Barnak

Monika Wiktor
Katarzyna Sochacka


Pracownicy Wydziału obsługujący inwestycje na terenie Gminy Ropczyce :
Justyna Juda
Aneta Chodak
Lidia Sąsiadek

pokój 218, tel. 17 22 28 936

Pracownicy Wydziału obsługujący inwestycje na terenie Gminy Sędziszów Małopolski:
Elżbieta Żegleń
Magdalena Drozd

pokój 216, tel. 17 22 28 935

Pracownicy Wydziału obsługujący inwestycje na terenie Gmin: Iwierzyce, Ostrów i Wielopole Skrzyńskie:
Jadwiga Popek
Monika Stręk

pokój 217, tel. 17 22 28 937

Godziny otwarcia: Poniedziałek 08:00 - 16:00; Wtorek - Czwartek 07:30 - 15:30; PIĄTEK JEST DNIEM WYŁĄCZONYM Z OBSŁUGI STRON. 
STRONY SĄ OBSŁUGIWANE OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZINACH PRACY URZĘDU.

Opłaty skarbowe należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Ropczycach na numer konta: 51 9171 0004 0000 8136 2000 0610.

Do zakresu rzeczowego Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej należy:
1)    wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie:
a.    zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b.    zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych oraz przy wykonywaniu robót budowlanych,
c.    zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d.    właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e.    stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
2)    kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;
3)    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
4)    wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych i robót budowlanych, w tym robót budowlanych wykonywanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;
5)    przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;  
6)    przyjmowanie zgłoszeń z projektem budowlanym o zamiarze budowy (nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę);
7)    wnoszenie sprzeciwu w sprawie budowy i wykonywania robót budowlanych oraz nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;
8)    wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;
9)    przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia;
10)    nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;
11)    nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie zagospodarowania działki lub terenu oraz w projekcie architektoniczno - budowlanym;
12)    zatwierdzanie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego;
13)    odmowa udzielenia pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych;
14)    prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych do niego danych;
15)    przechowywanie i archiwizowanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę i zgłoszeniem, w stosunku do którego organ nie wniósł sprzeciwu, co najmniej przez okres istnienia obiektu;
16)    stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;
17)    odmowa zatwierdzania projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki;
18)    wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu;
19)    wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, na rzecz innej osoby;
20)    nakładanie obowiązku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia;
21)    rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;
22)    prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;
23)    niezwłoczne przekazywanie organowi nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień, zgłoszeń wynikających z prawa budowlanego, zawiadamianie o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych;
24)    niezwłoczne przekazywanie decyzji o pozwoleniu na budowę i kopii zgłoszenia budowy organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
25)    uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
26)    uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:
a. linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, 
b. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
27)    prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju;
28)    opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
29)    wydawanie zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokali mieszkalnych lub użytkowych;
30)    wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego lub lokali mieszkalnych celem uzyskania dodatku mieszkaniowego;
31)    wydawanie zaświadczeń/ przed upływem terminu/ o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu o zgłoszenia.
32)    gromadzenie i przechowywanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego;
33)    gromadzenie i przechowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
34)    współdziałanie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w sprawie opiniowania rozwiązań projektowych przy obiektach zabytkowych i położonych w strefie ochrony konserwatorskiej, oraz wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami;
35)    wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych powiatowych i gminnych - w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych;
36)    prowadzenie rejestru decyzji zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów objętych zezwoleniem;
37)    przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze odbudowy obiektów liniowych uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, z wyjątkiem linii kolejowych o znaczeniu państwowym określonych na podstawie ustawy o transporcie kolejowym;
38)    przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze odbudowy obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku działania żywiołu o kubaturze mniejszej niż 1000 m3 i nie wyższych niż 12 m nad poziomem terenu, z wyjątkiem obiektów gospodarczych i składowych, usytuowanych na działkach siedliskowych;
39)    wydawanie dzienników budowy, montażu i rozbiórki;
40)    zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji odnośnie zgłoszeńbudowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 - 3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt.1 lit. a oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowanych na terenie zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, a także informacji o wszczęciu postępowania i decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a także zawiadomienia o wszczęciu i informacji o decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych;
41)    opracowywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego i organów nadrzędnych;
42)    nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego;
43)    Realizowanie zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.