Wydział Ochrony Środowiska

Alfred Kułak – Dyrektor Wydziału
pok. 215, tel. 17 22 28 934
 
Pracownicy Wydziału:
Anna Mich
Alina Słota

pok. 214, tel. 17 22 28 933

Paulina Charchut
Mateusz Kiebała

pok. 213,  tel. 17 22 28 932

Zakres rzeczowy Wydziału Ochrony Środowiska. 
1. W zakresie ochrony środowiska:
1)    przygotowanie Radzie Powiatu, projektu powiatowego programu ochrony
środowiska oraz raportu z jego wykonania;
2)    opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska;
3)    identyfikacja i wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi; 
4)    obserwacja terenów występowania i zagrożenia ruchami masowymi ziemi. Rejestr tych terenów;
5)    wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu;
6)    utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
7)    nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji;
8)    przyjmowanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącąnegatywnie oddziaływać na środowisko;
9)    nakładanie w drodze decyzji na zarządzającego drogą, linią kolejową obowiązku prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii wprowadzanych do środowiska;
10)    udzielanie pozwolenia: zintegrowanego, na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów;
11)    przeprowadzanie postępowania kompensacyjnego prowadzącego do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza;
12)    zobowiązanie prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
13)    nakładanie obowiązków na podmiot negatywnie oddziałujący na środowisko;
14)    zobowiązanie podmiotu korzystającego ze środowiska do uiszczenia na rzecz budżetów właściwych gmin, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska;
15)    sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronieśrodowiska;
16)    wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych instalacji objętej systemem;
17)    udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach;
18)    wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów.

2. W zakresie gospodarki odpadami:
1)    wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów w ilości powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów rocznie innych niż niebezpieczne;
2)    udzielanie zezwoleń na zbieranie odpadów;
3)    udzielanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów;
4)    zobowiązywanie posiadaczy odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów do niezwłocznego zaniechania naruszeń ustawy oraz cofnięcia zezwolenia;
5)    wstrzymanie działalności wytwórcy odpadów w przypadku nie przestrzegania zezwoleń i naruszeń przepisów;
6)    wydawanie zezwoleń na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami;
7)    cofanie, wygaszanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów; 
8)    wydawanie decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązku dotyczącego gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów;
9)    utworzenie miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla pojazdów z odpadami zatrzymanych w trakcie kontroli przez uprawnione organy.

3. W zakresie geologii i górnictwa:
1)    udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni do 2 ha i z wydobyciem rocznym do 20 000 m3;
2)    przenoszenie koncesji, za zgodą przedsiębiorcy na rzecz innego podmiotu;
3)    odmawianie udzielenia koncesji;
4)    cofanie koncesji w razie upadłości przedsiębiorcy;
5)    zezwolenia, w drodze decyzji na zmianę kryteriów bilansowości;
6)    zmienianie koncesji bez odszkodowania;
7)    zobowiązanie w drodze decyzji, do wykonywania obmiaru wyrobisk;
8)    ustalanie w drodze decyzji, opłaty eksploatacyjnej w razie wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków;
9)    wstrzymanie działalności zakładu (koncesji);
10)    uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie osuwania się mas ziemnych.

4.W zakresie ochrony przyrody:
1)    popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie;
2)    opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego;
3)    wydawanie decyzji na wycinkę drzew na działkach gminnych;
4)    prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych.

5.W zakresie leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody:
1)    prowadzenie wszelkich prac związanych z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
2)    wykonywanie czynności związanych ze zmianą lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
3)    wykonywanie czynności związanych ze zmianą gruntu rolnego na las, zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
4)    przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących Skarbu Państwa;
5)    zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych do tych planów po ich wykonaniu;
6)    kontrolowanie wykonywania zadań określonych w zatwierdzonych uproszczonych planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
7)    przygotowywanie decyzji nakazujących wykonywanie określonych obowiązków i zadań właścicielowi lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa;
8)    przygotowywanie opinii Starosty nadleśnictwom w zakresie rocznego planu zalesiania gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
9)    prowadzenie innych spraw przypisanych Staroście określonych w ustawie o lasach;
10)    przygotowywanie zezwoleń, w poszczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;
11)    prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego;
12)    naliczanie czynszu dzierżawnego dla KółŁowieckich; 
13)    przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadku zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej;
14)    prewencja i przeciwdziałanie kłusownictwu;
15)    wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
16)    rejestracja zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej;
17)    współdziałanie z właściwym organem Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

6. W zakresie gospodarki wodnej, ochrony wód i gospodarki ściekowej:
1)    opracowywanie danych niezbędnych do przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, sporządzenia map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym organom przygotowującym i sporządzającym te dokumenty, a także ich przeglądów lub aktualizacji;
2)    przygotowywanie i przekazywanie posiadanych danych niezbędnych do przygotowania planu przeciwdziałania skutkom suszy podmiotom przygotowującym i sporządzającym ten dokument;
3)    przygotowanie projektu porozumień w zakresie wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących znajdujących się w granicach jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków;
4)    prowadzenie spraw gospodarowania innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa;
5)    prowadzenie czynności w sprawie zbycia gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa;
6)    prowadzenie procedury przetargowej związanej z prawem pierwokupu oraz sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi;
7)    przygotowywanie decyzji w sprawie przejścia do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa wobec których uprawnienia właścicielskie wykonują starostowie oraz ich wykreślenie z zasobu;
8)    przygotowywanie decyzji w sprawie przejścia do zasobu gruntów oraz urządzeń wodnych lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa wobec których uprawnienia właścicielskie wykonują Starostowie oraz ich wykreślenie z zasobu;
9)    przygotowywanie dla Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz dla Wód Polskich danych dla systemu informacyjnego gospodarowania wodami w zakresie spółek wodnych i pozwoleń zintegrowanych;
10)    wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia statutu spółki;
11)    wzywanie do usunięcia niezgodności statutu z prawem, a w przypadku nie usunięcia tych niezgodności przygotowanie decyzji o odmowie zatwierdzenia statutu;
12)    wydawanie decyzji ustalającej wysokość i rodzaj świadczeń w stosunku do osób fizycznych lub prawnych niebędących członkami spółki wodnej oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej odnoszącym korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona;
13)    sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli nad działalnością spółek wodnych;
14)    wydawanie decyzji o nieważności uchwały organów spółek wodnych;
15)    prowadzenie spraw dotyczących wstrzymania wykonania uchwał organów spółki;
16)    wydawanie decyzji o rozwiązaniu zarządu spółki w przypadku wielokrotnego naruszania przepisów prawa lub postanowień statutu oraz wyznaczanie osoby pełniącej obowiązki zarządu;
17)    wydawanie decyzji dot. ustanowienia zarządu komisarycznego spółki, w przypadku gdy walne zgromadzenie nie dokona wyboru nowego zarządu;
18)    wydawanie decyzji o rozwiązaniu spółki wodnej;
19)    prowadzenie czynności związanych z wyznaczeniem likwidatora spółki, ustalaniem wysokości wynagrodzenia;
20)    występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej;
21)    wydawanie decyzji o wysokości odszkodowania w przypadku szkody, która wystąpiła na skutek zmiany aktu prawa miejscowego albo zastąpienia dotychczasowego aktu prawa miejscowego nowym aktem prawa miejscowego.

7. W zakresie rybactwa śródlądowego:
1)    wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
2)    rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb;
3)    udzielanie pomocy w funkcjonowaniu Społecznej Straży Rybackiej.