Geodezja

Co należy zrobić, aby uzyskać wypis z rejestru gruntów/ budynków / lokali lub wypis i wyrys z rejestru gruntów?
Aby uzyskać wypis z rejestru gruntów/ budynków/ lokali , wypis i wyrys z rejestru gruntów należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek (aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Starostwa lub na stronie internetowej http://spropczyce.pl/page/show/508,druki-do-pobrania-wydzial-geodezji- ).
Wniosek można złożyć na 4 sposoby: 

- listownie
- w urzędzie
- przez platformę ePUAP

- z wykorzystaniem e-usługi zamawiania materiałów zasobu PZGiK poprzez Geoportal :https://spropczyce.geoportal2.pl/pl/katalog-e-uslug
Jeżeli wnioskujący zdecyduje się złożyć wniosek w sposób tradycyjny, może to zrobić w:

  • Starostwie Powiatowym w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5,  39-100 Ropczyce,
    pok. 113
    , tel. 172228953
  • Biurze Geodezji w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 10, 39-120 Sędziszów Małopolski, pok. 22, tel. 172216811

W związku z ochroną danych osobowych, o wypis z rejestru gruntów/ budynków/ lokali ubiegać się może podmiot ujawniony w ewidencji jako właściciel lub władający nieruchomością.
W przypadku, gdy wniosek dotyczy nieruchomości nie będącej własnością wnioskodawcy należy:
- wskazać interes prawny związany z  dostępem do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć dokument (oryginał lub kopię dokumentu z oryginałem do wglądu) potwierdzający wskazany interes prawny np.: akt notarialny, orzeczenie sądu o nabyciu nieruchomości, orzeczenie sądu o nabyciu spadku, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o własności lokalu, pełnomocnictwo/ upoważnienie udzielone przez podmiot ujawniony w ewidencji gruntów i budynków, itp.;
- wskazać na konkretny przepis prawa materialnego uprawniający wnioskodawcę do otrzymania wnioskowanych dokumentów  lub zobowiązujący organ ewidencyjny do  ich wydania.
Przed uzyskaniem dokumentów wnioskodawca zobowiązany jest uiścić opłatę za powyższe, zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Zapłaty można dokonać w kasie urzędu bądź przelewem na konto, po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty naliczonej  za zamówione dokumenty.

Co należy zrobić, aby uzyskać mapę ewidencji gruntów i budynków lub mapę zasadniczą?
Aby uzyskać mapę ewidencji gruntów i budynków lub mapę zasadniczą należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek (aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Starostwa lub na stronie internetowej http://spropczyce.pl/page/show/508,druki-do-pobrania-wydzial-geodezji- ).
Wniosek można złożyć na 4 sposoby: 
- listownie
- w urzędzie
- przez platformę ePUAP

- z wykorzystaniem e-usługi zamawiania materiałów zasobu PZGiK poprzez Geoportal :https://spropczyce.geoportal2.pl/pl/katalog-e-uslug
Jeżeli wnioskujący zdecyduje się złożyć wniosek w sposób tradycyjny, może to zrobić w:

  • Starostwie Powiatowym w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5,  39-100 Ropczyce, pok. 113, tel. 17 22 28 953
  • Biurze Geodezji w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 10, 39-120 Sędziszów Małopolski, pok. 22, tel. 17 22 16 811
    Przed uzyskaniem dokumentów wnioskodawca zobowiązany jest uiścić opłatę za powyższe, zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Zapłaty można dokonać w kasie urzędu bądź przelewem na konto, po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty naliczonej  za zamówione dokumenty.

Co należy zrobić, aby zmienić dane w operacie ewidencji gruntów i budynków?
Aby dokonać zmiany danych podmiot, który widnieje w ewidencji gruntów i budynków, powinien złożyć poprawnie wypełniony wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków (aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Starostwa lub na stronie internetowej http://spropczyce.pl/page/show/508,druki-do-pobrania-wydzial-geodezji- ). Do wniosku należy dołączyć dokumenty będące podstawą zgłaszanych zmian, powinny to być oryginały lub wypisy/odpisy dokumentów.
Zgodnie z art.22 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, właściciele i władający nieruchomością zgłaszają zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.
Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno­­­‑budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno­­­‑budowlanej.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie wypisu z rejestru gruntów zawierającego dane osobowe?
W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba ujawniona w ewidencji gruntów i budynków – wystarczy złożyć jedynie wniosek.
W pozostałych przypadkach:
- do wniosku należy dołączyć dokument (oryginał lub kopię dokumentu z oryginałem do wglądu) wskazujący na interes prawny wnioskodawcy do uzyskania takiego dokumentu np. poprzez:
- akt notarialny, orzeczenie sądu o nabyciu nieruchomości, orzeczenie sądu o nabyciu spadku po osobie ujawnionej w operacie ewidencyjnym, itp.;
- zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o własności lokalu;
- pełnomocnictwo udzielone przez podmiot ujawniony w ewidencji gruntów i budynków co do działki objętej wnioskiem;
- bądź wskazać na przepis prawa materialnego zobowiązujący organ ewidencyjny do wydania wnioskowanych dokumentów lub uprawniający Wnioskodawcę do ich otrzymania.