ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)
Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego
z siedzibą: ul. Konopnickiej 5, 39 – 100 Ropczyce
adres e-mail: sekretariat@spropczyce.pl
tel. (17) 22 18 306
fax: (17) 22 28 571

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

W Starostwie Powiatowym w Ropczycach funkcję Inspektora Ochrony Danych osobowych (IOD) – pełni Pani Dorota Siorek. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Dane kontaktowe:

- adres poczty elektronicznej: rodo@spropczyce.pl

- adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Inspektor ochrony danych
ul.
Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce

 

REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Szanowna Pani, Szanowny Panie

informujemy, iż od dnia 25 maja br. do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane powszechnie RODO ( Dz. Urz. UE L. 119, s. 1)

RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa na mocy art. 15-21 RODO dotyczące przetwarzania jej danych osobowych. W związku z przetwarzaniem przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1. prawo do informacji i dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania danych osobowych) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe

lub niekompletne;

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych ( tzw. prawo do bycia zapomnianym ) w przypadku gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy:

 • osoba , której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

 • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5. prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osoba, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;

 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora;

 • przetwarzania jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecia z wyjątkiem sytuacji , w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

W przypadku gdy, przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO - ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 

Sposoby komunikacji w sprawie wniosków

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-21 RODO prosimy o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się określonego poniżej, ponieważ Starosta Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego jest zobowiązany zapewnić, aby Pani/Pana dane osobowe nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym.

Zatem może Pani/Pan składać żądania wynikające z art. 15-21 RODO wybierając jedną z poniżej wskazanych dróg komunikacji:

 • w sposób tradycyjny – składa Pani/Pan pismo lub wniosek podpisany własnoręcznie w sposób czytelny, osobiście na biurze podawczym lub w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ropczycach lub przesyła go za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby:

Starostwo Powiatowe w Ropczycach

ul. Konopnickiej 5,

39-100 Ropczyce

 

 • elektronicznie – przesyła Pani/Pan wniosek elektronicznie:

- z użyciem podpisu kwalifikowanego na adres: rodo@spropczyce.pl

- lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP: ffb6tx185f/skrytka

Jeżeli wniosek wpłynie „zwykłym mailem” poprosimy Panią/Pana do złożenia wniosku w sposób opisany w niniejszym dokumencie,

 • ustnie – może złożyć Pani/Pan swoje żądanie bezpośrednio Inspektorowi Ochrony Danych lub innemu pracownikowi Starostwa Powiatowego, który poprosi Panią/Pana - w celu weryfikacji Pani/Pana tożsamości - o okazanie np. dowodu osobistego. Pracownik spisze treść Pani/Pana żądania w formie notatki służbowej, którą Pani/Pan również podpisze.

Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

Osoba, której dane dotyczą, może zostać poproszona o dostarczenie dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować, jeżeli na podstawie posiadanych informacji nie ma możliwości potwierdzić jej tożsamość

Opłaty

Opłata może zostać pobrana w wysokości odpowiadającej administracyjnym kosztom udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań lub można odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem w przypadku kiedy żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione, nadmierne, w szczególności na swój ustawiczny charakter.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia 2016/679 bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W przypadku skomplikowanego charakteru sprawy (charakter żądania lub liczba żądań) termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące.

Tryb odwoławczy

W przypadku nie podjęcia działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą Starosta Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach nie podjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.